Just pick a time, book a gril and let the dinner under the Bratislava sky begin.

Terms and Conditions

 

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb online rezervačního systému PublicGrills.com, který provozuje společnost Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920 (dále jen„Prodávající“) a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, který si na doméně www.publicgrills.com nebo www.gril.nivy.com vytvořil uživatelský účet (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je právnická osoba Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby. Zákazníkem Prodávajícího je Kupující.

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízené služby Prodávajícím na doménu www.publicgrills.com a kupní smlouva vzniká potvrzením rezervace Kupujícím a přijetím rezervace Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail v uživatelském účtu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před odesláním rezervace Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje rezervace, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vytvořením uživatelského účtu upozorněn a má možnost se s nimi náležitě seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (identifikátory, podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit rezervaci či s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy, v případě, že se změnili podmínky využívání grilovacího zařízení, jeli grilovací zařízení nefunkční, nebo koná se veřejná akce apod. V případě, že Kupující zaplatil za rezervaci stanovenoukupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího písemně.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty prodávajícího ve tvaru eshop@parkbbq.cz

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

Pokud došlo k využití rezervace, resp. k její aktivaci, nebo rezervace nebyla využita z jakéhokoliv důvodu, nemá kupujícív souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy. 

Při odstoupení od smlouvy Kupujícím v blokační lhůtě má Prodávající právo odečíst Kupujícímu 100% z celkové částky rezervace. Blokační lhůta je stanovena na 14dní před samotným začátkem rezervace a slouží k zamezení neefektivního provozu rezervačního systemu ve prospěch ostatních Kupujících.

Zrušením rezervace v "Moje rezervace" se nerezumí o odstoupení od kupní smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné kontaktovat Prodávajícího písemně. K tomu může Kupující využít vzorový formulář.

V blokační lhůtě (tj. 14 dní před samotným začátkem rezervace) se peněžní prostředky nevrací ani v případě špatného počasí, zrušení rezervace omylem, ani z jiných důvodů. V blokační lhůtě nelze měnit také čas rezervace.

Ochrana osobních údajů

Přílohou obchodních podmínek jsou i Informace o ochraně osobních údajů.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@publicgrills.com. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání rezervace včetně ceny rezervace uvedenou v potvrzené rezervaci, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

S účinností od: 20.09.2021