arrowUp

Terms and Conditions

 

Tyto obchodní podmínky platí pro využívání služeb online rezervačních systémů PublicGrills.com a Vstup.Online, které provozuje společnost Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920 (dále jen „Prodávající“) a vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, který si na doméně www.publicgrills.com, www.gril.nivy.com a www.vstup.online vytvořil uživatelský účet (dále jen „Kupující“). Uživatelský účet vytvořený Kupujícím je využívaný pro všechny výše uvedené domény a rezervační systémy současně, a to bez ohledu na to, na jaké doméně byl uživatelský účet vytvořen.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je právnická osoba Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 05495920, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje služby. Zákazníkem Prodávajícího je Kupující.

 

Kupní smlouva

Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízené služby Prodávajícím na doménu www.publicgrills.com, gril.nivy.com nebo www.vstup.online a kupní smlouva vzniká zaplacením rezervace Kupujícím. Přijetí platby Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail v uživatelském účtu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů. V případě zaplacení rezervace uplatněním PROMO kódem, je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena kupní smlouva, jako kdyby byla rezervace zaplacená obvyklým způsobem.

Před odesláním rezervace Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje rezervace, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Po odeslání rezervace je možné jí zaplatit a uzavřít tak kupní smlouvu mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vytvořením uživatelského účtu upozorněn a má možnost se s nimi náležitě seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (identifikátory, podklady apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit rezervaci či s okamžitou platností odstoupit od kupní smlouvy, v případě, že se změnily podmínky využívání zařízení, je-li zařízení nefunkční, je-li areál uzavřen, v místě zařízení se koná veřejná akce nebo je nutné rezervaci zrušit z jiného důvodu. V případě, že Kupující zaplatil za rezervaci stanovenou kupní cenu, bude mu tato částka bezodkladně převedena zpět na jeho účet, nebude-li vzájemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím domluven jiný způsob náhrady. V případě zaplacené rezervace PROMO kódem nevzniká Kupujícímu nárok na finanční kompenzaci, ale Prodávající vygeneruje Kupujícímu nový kód o stejné hodnotě s 6 měsíční platností ode dne předání.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje Prodávajícího písemně na elektronické adrese info@parkbbq.cz.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu elektronické pošty Prodávajícího ve tvaru info@parkbbq.cz

V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

Pokud je předmětem plnění kupní smlouvy služba o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času (např. rezervace zařízení v rezervačním systému), a pokud se takové plnění poskytuje v určeném termínu, spotřebitel dle § 1837 odst. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, nemůže odstoupit od kupní smlouvy, a to ani v případě, že byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

V případě, že předmětem kupní smlouvy je rezervace zařízení v rezervačním systému, je nad rámec výše uvedeného Kupujícímu umožněno odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, a to s právem odečíst Kupujícímu poměrnou část z celkové částky rezervace ve prospěch Prodávajícího. Poměrná část z celkové částky rezervace je stanovena následovně:

1) Při zrušení zaplacené rezervace více než 14 dní před začátkem rezervace (tj. více než 336 hodin před začátkem rezervace) bude Kupujícímu vrácená celá částka rezervace.

2) Při zrušení zaplacené rezervace v časovém rozmezí 7 - 14 dní před začátkem rezervace (tj. v rozmezí 168 hodin až 336 hodin před začátkem rezervace) bude Kupujícímu odečteno 25 % z celkové částky rezervace.

3) Při zrušení zaplacené rezervace v časovém rozmezí 2 - 7 dní před začátkem rezervace (tj. v rozmezí 48 hodin až 168 hodin před začátkem rezervace) bude Kupujícímu odečteno 50 % z celkové částky rezervace.

4) Při zrušení zaplacené rezervace v čase méně než 48 hodin před začátkem rezervace bude Kupujícímu odečteno 75 % z celkové částky rezervace.

5) Při zrušení zaplacené rezervace PROMO kódem již Kupujícímu nevzniká nárok na finanční kompenzaci či vygenerování nového PROMO kódu.

Zaplacenou rezervaci může Kupující zrušit (smazat) v sekci "Moje rezervace" v rezervačním systému. Při rušení rezervace se Kupujícímu zobrazí informace o tom, jaká částka bude Kupujícímu vrácena, přičemž pro určení času odstoupení od smlouvy Kupujícím a určení poměrné části z celkové částky rezervace je určující okamžik odeslání požadavku na smazání rezervace.

Prodávající po odečtení poměrné části z celkové částky rezervace Kupujícímu vrátí peněžní prostředky do 14 dnů bezhotovostně, a to na platební kartu, ze které byla rezervace zaplacena. Vrácené peněžní prostředky bude tvořit celková částka rezervace po odečtení poměrné části dle výše uvedeného ustanovení.

Pokud došlo k využití rezervace, resp. k její aktivaci, nebo rezervace nebyla využita z jakéhokoliv důvodu, považuje se služba za vykonanou a Kupující již nemá právo na odstoupení od smlouvy. 

U nezaplacené rezervace nebyla kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím stále uzavřena a zrušení takové rezervace lze bezplatně provést kdykoliv, a to po přihlášení do příslušného rezervačního systému v sekci "Moje rezervace".

Prodávající je oprávněn Kupujícímu odečíst poměrnou část z celkové částky rezervace i v případě zrušení rezervace z důvodu špatného počasí, zrušení rezervace omylem, nebo z jiných důvodů. Jakmile Kupující zaplatí rezervaci a tím uzavře mezi ním a Prodávajícím kupní smlouvu, rezervace se stává závaznou a již nelze měnit její čas ani datum.

Ochrana osobních údajů

Přílohou obchodních podmínek jsou i Informace o ochraně osobních údajů.

 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronických adres info@parkbbq.cz, info@publicgrills.com a info@vstup.online. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na některou z elektronických adres Kupujícího.

V případě sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím může Kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Rezervace Kupujícího je po svém potvrzení archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání rezervace včetně ceny rezervace uvedené v potvrzené rezervaci, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

S účinností od: 3. 4. 2023