Stačí si vybrať čas, zarezervovať gril a hostina medzi oblakmi sa môže začať.

Obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky platia pre využívanie služieb online rezervačného systému PublicGrills.com, ktorý prevádzkuje spoločnosť Park BBQ sro, Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČO: 05495920 (ďalej len "Predávajúci") a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho a kupujúceho , ktorý si na doméne www.publicgrills.com alebo www.gril.nivy.com vytvoril užívateľský účet (ďalej len "Kupujúci").

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je právnická osoba Park BBQ s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČO: 05495920, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov poskytuje služby. Zákazníkom Predávajúceho je Kupujúci.

Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkané služby Predávajúcim na doménu www.publicgrills.com a kúpna zmluva vzniká potvrdením rezervácie Kupujúcim a prijatím rezervácie Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail v užívateľskom účte, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody oboch strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred odoslaním rezervácie Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje rezervácie, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do rezervácie. Rezerváciu odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo.

Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vytvorením používateľského účtu upozornený a má možnosť sa s nimi náležite oboznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (identifikátory, podklady a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od Kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov Kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu či s okamžitou platnosťou odstúpiť od kúpnej zmluvy, v prípade, že sa zmenili podmienky využívania grilovacieho zariadení, išli grilovacie zariadenie nefunkčné, alebo koná sa verejná akcia pod. V prípade, že Kupujúci zaplatil za rezerváciu stanovenoukupní cenu , bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku, má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.

V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje Predávajúceho písomne.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu elektronickej pošty predávajúceho v tvare eshop@parkbbq.cz

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

Pokiaľ došlo k využitiu rezervácie, resp. k jej aktivácii, alebo rezervácia nebola využitá z akéhokoľvek dôvodu, nemá kupujícív súlade s ustanovením § 1837 občianskeho zákonníka právo na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy Kupujúcim v blokujúcej lehote má predávajúci právo odpočítať Kupujúcemu 100% z celkovej sumy rezervácie. Blokujúcej lehota je stanovená na 14dní pred samotným začiatkom rezervácie a slúži na zamedzenie neefektívneho prevádzke rezervačného systemu v prospech ostatných Kupujúcich.

Zrušením rezervácie v "Moja rezervácia" sa nerezumí o odstúpenie od kúpnej zmluvy. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné kontaktovať predávajúceho písomne. K tomu môže Kupujúci využiť vzorový formulár.

V blokujúcej lehote (tj. 14 dní pred samotným začiatkom rezervácie) sa peňažné prostriedky nevracia ani v prípade zlého počasia, zrušenie rezervácie omylom, ani z iných dôvodov. V blokujúcej lehote nemožno meniť tiež čas rezervácie.

Ochrana osobných údajov

Prílohou obchodných podmienok sú aj Informácie o ochrane osobných údajov.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Záverečné ustanovenia

Vybavovanie sťažností Kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@publicgrills.com. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

V prípade sporu medzi Kupujúcim a Predávajúcim môže Kupujúci využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže Kupujúci kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia (www.coi.cz) a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť tiež na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je rovnako možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Predávajúci je oprávnený na poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka Kupujúceho je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný Kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky Kupujúcemu umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy Kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania rezervácie vrátane ceny rezervácie uvedenú v potvrdenej rezervácii, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

 

S účinnosťou od: 20.09.2021